福島大学について、調べてみた件

福 島 大 学 ( ふ く し ま だ い が く 、 英 語 : Fukushima University) は 、 福 島 県 福 島 市 金 谷 川 1番 地 に 本 部 を 置 く 日 本 の 国 立 大 学 で あ る 。 1949年 に 設 置 さ れ た 。 大 学 の 略 称 は 福 島 県 内 を 中 心 に 東 北 地 方 で は 福 大 ( ふ く だ い ) が 使 用 さ れ る こ と が 多 い 。 

概 観 

大 学 全 体 

第 二 次 世 界 大 戦 後 に 学 制 改 革 が 行 わ れ た 際 、 旧 制 の 福 島 高 等 商 業 学 校 ・ 福 島 師 範 学 校 ・ 福 島 青 年 師 範 学 校 を 母 体 と し て 成 立 し た 大 学 。 人 文 社 会 学 群 ・ 理 工 学 群 の 2学 群 か ら な る が 、 母 体 と な っ た 旧 制 教 育 機 関 が 人 文 社 会 学 系 で あ っ た た め 、 文 系 色 が 濃 い 。 理 工 学 系 は 2004年 に 新 設 。 

理 念 

以 下 を 大 学 運 営 の 理 念 と し て 掲 げ て い る 。 

 • 自 由 ・ 自 治 ・ 自 立 の 精 神 の 尊 重 
 • 教 育 重 視 の 人 材 育 成 大 学 
 • 文 理 融 合 の 教 育 ・ 研 究 の 推 進 
 • グ ロ ー バ ル に 考 え 地 域 と と も に 歩 む 
 • ま た 、 福 島 大 学 憲 章 ( ふ く し ま だ い が く け ん し ょ う ) は 福 島 大 学 に お い て 、 大 学 の 構 成 員 ( 学 生 ・ 教 職 員 ) の 過 半 数 の 署 名 に よ っ て 2004年 1月 27日 に 成 立 し た 大 学 憲 章 で あ る 。 福 島 大 学 の 今 後 の 姿 、 そ の 精 神 を 明 確 に し た も の で 、 「 自 由 な 知 を 育 む 生 活 の 場 」 、 「 大 学 の 自 治 」 、 「 社 会 的 責 任 」 の 観 点 か ら 決 意 を 表 し て い る 。 ま た 、 大 学 づ く り に つ い て 、 学 生 、 教 員 、 職 員 が そ れ ぞ れ の 立 場 か ら 参 加 す る 意 思 及 び 権 利 を 主 張 し て い る 。 

  制 定 さ れ た 直 後 の 入 学 式 に お い て 、 当 時 の 学 長 は 式 辞 の な か で 「 大 学 憲 章 を 尊 重 す る 」 旨 を 述 べ る も の の 、 そ の 後 独 自 に 「 新 生 福 島 大 学 宣 言 」 を 発 表 し た た め 、 憲 章 の 位 置 づ け が 曖 昧 に な っ た 。 た だ し 、 「 憲 章 」 と 「 宣 言 」 の 内 容 に つ い て は 類 似 点 が 多 い 。 

  教 育 お よ び 研 究 

  大 学 と し て は 社 会 人 教 育 を 重 視 し て お り 、 旧 短 期 大 学 部 夜 間 部 ( 経 営 学 科 ) に 始 ま り 、 行 政 社 会 学 部 ・ 経 済 学 部 に 夜 間 主 コ ー ス を 経 て 、 現 在 は 3学 類 括 り 募 集 の 人 文 社 会 学 群 夜 間 主 コ ー ス を 設 け て い る 。 

  学 風 お よ び 特 色 

  旧 学 部 時 代 よ り 、 学 群 学 類 を 越 え た 講 義 や プ ロ グ ラ ム ・ 研 究 等 の 交 流 が 強 い こ と が 挙 げ ら れ る 。 

  沿 革 

  略 歴 

  福 島 高 等 商 業 学 校 を 前 身 と す る 福 島 経 済 専 門 学 校 と 福 島 師 範 学 校 ・ 福 島 青 年 師 範 学 校 が 統 合 さ れ て 1949年 5月 に 発 足 し た 。 福 島 経 済 専 門 学 校 を 母 胎 と し て 経 済 学 部 が 、 福 島 師 範 学 校 と 福 島 青 年 師 範 学 校 を 母 胎 と し て 学 芸 学 部 が 設 置 さ れ た 。 経 済 学 部 は 経 済 経 営 学 類 の 前 身 で あ り 、 学 芸 学 部 は 教 育 学 部 に 改 称 し た 後 人 間 発 達 文 化 学 類 と な っ た 。 1987年 10月 に は 行 政 政 策 学 類 の 前 身 と な る 行 政 社 会 学 部 が 設 置 さ れ 、 2004年 10月 に 3学 部 制 か ら 2学 群 ・ 4学 類 ・ 12学 系 に 改 組 さ れ た 。 

  年 表 

 • 1874年 9月  – 福 島 師 範 学 校 講 習 所 開 校 ( 後 の 福 島 師 範 学 校 ) 
 • 1920年 10月  – 福 島 県 立 実 業 補 習 学 校 教 員 養 成 所 設 置 ( 後 の 福 島 青 年 師 範 学 校 ) 
 • 1921年 12月  – 福 島 高 等 商 業 学 校 設 置 ( 1944年 4月 福 島 経 済 専 門 学 校 に 改 称 ) 
 • 1949年 5月  – 福 島 師 範 学 校 ・ 福 島 青 年 師 範 学 校 ・ 福 島 経 済 専 門 学 校 ( 旧 福 島 高 等 商 業 学 校 ) を 前 身 と し て 新 制 福 島 大 学 発 足 、 学 芸 学 部 ・ 経 済 学 部 を 設 置 
 • 1966年 4月  – 学 芸 学 部 を 教 育 学 部 に 改 称 
 • 1976年 4月  – 大 学 院 経 済 学 研 究 科 を 設 置 
 • 1979年 4月  – 大 学 事 務 局 、 お よ び 教 育 学 部 浜 田 町 キ ャ ン パ ス を 金 谷 川 キ ャ ン パ ス に 移 転 
 • 1981年 4月  – 経 済 学 部 森 合 キ ャ ン パ ス を 金 谷 川 キ ャ ン パ ス に 移 転 し 、 浜 田 町 と 森 合 の 両 キ ャ ン パ ス を 統 合 
 • 1984年 3月  – 経 済 短 期 大 学 部 廃 止 
 • 1985年 4月  – 北 海 道 ・ 東 北 地 区 で は じ め て 教 員 養 成 系 大 学 院 で あ る 大 学 院 教 育 学 研 究 科 を 設 置 
 • 1987年 10月  – 行 政 社 会 学 部 ( 行 政 学 科 、 応 用 社 会 学 科 ) を 設 置 
 • 1993年 4月  – 大 学 院 地 域 政 策 科 学 研 究 科 を 設 置 
 • 2004年 4月  – 国 立 大 学 法 人 法 に よ り 、 国 立 大 学 法 人 へ 移 行 
 • 2004年 10月  – 3学 部 制 か ら 2学 群 ・ 4学 類 ・ 12学 系 に 改 組 
 • 2005年 4月  – 2学 群 ・ 4学 類 で 初 の 学 生 を 受 け 入 れ る 。 福 島 市 大 町 の チ ェ ン バ お お ま ち に 現 代 教 養 コ ー ス 向 け の サ テ ラ イ ト 教 室  ( 街 な か ブ ラ ン チ ) を 設 置 
 • 2008年 4月  – 大 学 院 共 生 シ ス テ ム 理 工 学 研 究 科 を 設 置 
 • 2009年 4月  – 大 学 院 教 育 学 研 究 科 を 改 組 し て 大 学 院 人 間 発 達 文 化 研 究 科 を 設 置 
 • 基 礎 デ ー タ 

  所 在 地 

 • 金 谷 川 キ ャ ン パ ス ( 福 島 県 福 島 市 金 谷 川 1番 地 ) 
 • 象 徴 

  交 通 ア ク セ ス 

 • JR東 北 本 線   金 谷 川 駅 下 車 徒 歩 10分 
 • 基 本 的 に は 、 JR東 北 線 を 使 う こ と が 多 い 。 た だ し 自 然 災 害 の 影 響 で 電 車 が 止 ま る こ と が 多 い た め 下 記 の 交 通 手 段 ( バ ス ) も 存 在 す る 。 
 • 福 島 交 通   路 線 バ ス 
 • 医 大 経 由 二 本 松 線 『 福 島 大 学 前 』 バ ス 停 徒 歩 5分 
 • 伏 拝 経 由 蓬 莱 団 地 線 他 『 蓬 莱 西 口 』 バ ス 停 徒 歩 25分 
 • 金 谷 川 -医 科 大 学 前 線 『 金 谷 川 駅 』 バ ス 停 徒 歩 10分 
 • 福 島 方 面 か ら 来 る 場 合 『 福 島 大 学 前 』 バ ス 停 は 本 数 が 少 な い た め 、 『 蓬 莱 西 口 』 の 方 が 利 便 性 は 高 い 。 し か し 大 学 か ら は 遠 い 。 
 • 『 金 谷 川 駅 』 バ ス 停 は 『 医 科 大 学 前 』 ( 福 島 県 立 医 科 大 学 ) バ ス 停 と の 間 に 運 行 さ れ て い る 。 現 在 1日 4往 復 の み 。 
 • 教 育 お よ び 研 究 

  組 織 

  学 生 は 学 類 に 、 教 員 は 学 系 に 所 属 す る 。 学 類 と 学 系 に は 直 接 的 な 関 連 は な く 、 各 学 系 は 異 な る 学 類 を 担 当 す る 教 員 で 構 成 さ れ て い る 。 

  学 群 ・ 学 類 

 • 人 文 社 会 学 群 
 • 人 間 発 達 文 化 学 類  – 旧 教 育 学 部 
 • 人 間 発 達 専 攻 
 • 文 化 探 究 専 攻 
 • ス ポ ー ツ 芸 術 専 攻 
 • 行 政 政 策 学 類  – 旧 行 政 社 会 学 部 
 • 法 学 専 攻 
 • 地 域 と 行 政 専 攻 
 • 社 会 と 文 化 専 攻 
 • 経 済 経 営 学 類  – 旧 経 済 学 部 
 • 経 済 分 析 専 攻 
 • 経 済 分 析 コ ー ス 
 • 国 際 地 域 経 済 専 攻 
 • 国 際 比 較 経 済 コ ー ス 
 • 地 域 経 済 政 策 コ ー ス 
 • 企 業 経 営 専 攻 
 • ビ ジ ネ ス ・ ア カ ウ ン テ ィ ン グ コ ー ス 
 • ビ ジ ネ ス ・ マ ネ ジ メ ン ト コ ー ス 
 • 現 代 教 養 コ ー ス  – 旧 ・ 行 政 社 会 学 部 及 び 経 済 学 部 夜 間 主 コ ー ス を 改 組 。 主 と し て 社 会 人 が 対 象 の 夜 間 主 コ ー ス 
 • 文 化 教 養 モ デ ル 
 • コ ミ ュ ニ テ ィ 共 生 モ デ ル 
 • 法 政 策 モ デ ル 
 • ビ ジ ネ ス 探 求 モ デ ル 
 • 理 工 学 群 
 • 共 生 シ ス テ ム 理 工 学 類 
 • 人 間 支 援 シ ス テ ム 専 攻 
 • 産 業 シ ス テ ム 工 学 専 攻 
 • 環 境 シ ス テ ム マ ネ ジ メ ン ト 専 攻 
 • 大 学 院 

 • 人 間 発 達 文 化 研 究 科 ( 修 士 課 程 。 2009年 4月 に 「 教 育 学 研 究 科 」 か ら 改 組 さ れ た ) 
 • 教 職 教 育 専 攻 
 • 地 域 文 化 創 造 専 攻 
 • 学 校 臨 床 心 理 専 攻 
 • 地 域 政 策 科 学 研 究 科 ( 修 士 課 程 ) 
 • 地 域 政 策 科 学 専 攻 
 • 経 済 学 研 究 科 ( 修 士 課 程 ) 
 • 経 済 学 専 攻 
 • コ ー ス 
 • 経 済 学 ・ 経 済 史 コ ー ス 
 • 国 際 経 済 経 営 コ ー ス 
 • 地 域 経 営 経 済 コ ー ス 
 • モ デ ル 
 • 修 士 論 文 研 究 モ デ ル ( 修 論 モ デ ル ) 
 • 実 務 家 ・ 特 定 課 題 研 究 モ デ ル ( 実 務 家 モ デ ル ) 
 • 経 営 学 専 攻 
 • コ ー ス 
 • 国 際 経 済 経 営 コ ー ス 
 • 地 域 経 営 経 済 コ ー ス 
 • 経 営 管 理 コ ー ス 
 • モ デ ル 
 • 修 士 論 文 研 究 モ デ ル ( 修 論 モ デ ル ) 
 • 実 務 家 ・ 特 定 課 題 研 究 モ デ ル ( 実 務 家 モ デ ル ) 
 • 共 生 シ ス テ ム 理 工 学 研 究 科 ( 博 士 前 期 課 程 ・ 後 期 課 程 ) 
 • 共 生 シ ス テ ム 理 工 学 専 攻 
 • 前 期 課 程 の 分 野 
 • 後 期 課 程 の 領 域 

  学 系 

  研 究 組 織 

 • 人 間 ・ 心 理 学 系 
 • 文 学 ・ 芸 術 学 系 
 • 健 康 ・ 運 動 学 系 
 • 外 国 語 ・ 外 国 文 化 学 系 
 • 法 律 ・ 政 治 学 系 
 • 社 会 ・ 歴 史 学 系 
 • 経 済 学 系 
 • 経 営 学 系 
 • 数 理 ・ 情 報 学 系 
 • 機 械 ・ 電 子 学 系 
 • 物 質 ・ エ ネ ル ギ ー 学 系 
 • 生 命 ・ 環 境 学 系 
 • 附 属 機 関 

 • 附 属 図 書 館 
 • 保 健 管 理 セ ン タ ー 
 • 地 域 創 造 支 援 セ ン タ ー 
 • 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー 
 • 総 合 教 育 研 究 セ ン タ ー 
 • う つ く し ま ふ く し ま 未 来 支 援 セ ン タ ー 
 • 国 際 交 流 セ ン タ ー 
 • 環 境 放 射 能 研 究 所 ( 2013年 7月 設 置 ) 
 • 基 盤 科 学 分 野 
 • 環 境 科 学 分 野 
 • 情 報 科 学 分 野 
 • 附 属 幼 稚 園 
 • 附 属 小 学 校 
 • 附 属 中 学 校 
 • 附 属 特 別 支 援 学 校 
 • 事 務 局 
 • 研 究 

 • 権 利 擁 護 シ ス テ ム 研 究 所 
 • 地 域 ブ ラ ン ド 戦 略 研 究 所 
 • 芸 術 に よ る 地 域 創 造 研 究 所 
 • 発 達 障 害 児 早 期 支 援 研 究 所 
 • 小 規 模 自 治 体 研 究 所 
 • 松 川 事 件 研 究 所 
 • 協 同 組 合 ネ ッ ト ワ ー ク 研 究 所 
 • 地 域 ス ポ ー ツ 政 策 研 究 所 
 • 低 炭 素 社 会 研 究 所 
 • 災 害 復 興 研 究 所 
 • 災 害 心 理 研 究 所 
 • 学 生 生 活 

  福 大 祭 

  福 大 祭 ( ふ く だ い さ い ) は 11月 の 第 一 週 の 土 曜 日 ・ 日 曜 日 に 開 催 さ れ る 福 島 大 学 の 文 化 祭 。 前 日 3日 間 に 行 わ れ る ス ポ ー ツ フ ェ ス テ ィ バ ル は 別 の イ ベ ン ト で あ る が 、 福 大 祭 の 実 行 組 織 が 開 催 し て い る た め 、 こ の 行 事 を 入 れ た 5日 間 を ま と め て 福 大 祭 と 呼 ぶ こ と が あ る 。 通 常 授 業 は ス ポ ー ツ フ ェ ス テ ィ バ ル か ら 休 講 に な る た め 、 ( た だ し 夜 間 は 開 講 ) セ ン タ ー 試 験 の 休 講 と 累 積 す る 金 曜 日 は 授 業 不 足 の た め 1月 に 振 り 替 え 授 業 が 行 わ れ る 。 

  福 大 祭 を 主 催 す る 組 織 は 福 大 祭 実 行 委 員 会 で あ る 。 活 動 期 間 は 主 に 5月 ?11月 。 活 動 場 所 は 大 学 敷 地 内 の 合 宿 研 修 所 。 当 日 は 大 学 内 の 交 通 整 理 や 環 境 美 化 、 施 設 管 理 が 委 員 に 一 任 さ れ る 。 

  ス ポ ー ツ フ ェ ス テ ィ バ ル 

  ス ポ ー ツ フ ェ ス テ ィ バ ル の 実 施 競 技 は ソ フ ト ボ ー ル 、 バ レ ー ボ ー ル 、 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 、 卓 球 、 バ ド ミ ン ト ン 、 サ ッ カ ー 、 ド ッ ジ ボ ー ル の 7種 目 。 一 般 人 の 参 加 は 認 め ら れ て い な い が 、 参 加 団 体 が 許 可 し た 場 合 に の み 参 加 が 認 め ら れ る 。 

  ス ポ ー ツ 

  福 島 大 学 陸 上 競 技 部 は 、 学 生 記 録 を 持 つ 選 手 が い る 。 

  大 学 関 係 者 と 組 織 

  大 学 関 係 者 組 織 

  同 窓 会 は 以 下 の 通 り 。 

 • 吾 峰 会 ( 教 育 学 部 ・ 人 間 発 達 文 化 学 類 ) 
 • 信 陵 同 窓 会 ( 経 済 学 部 ・ 経 済 経 営 学 類 ) 
 • 阿 武 隈 会 ( 行 政 社 会 学 部 ・ 行 政 政 策 学 類 ) 
 • 大 学 関 係 者 一 覧 

 • 福 島 大 学 の 人 物 一 覧 
 • 施 設 

  キ ャ ン パ ス 

 • 交 通 ア ク セ ス : JR東 北 本 線 の 金 谷 川 駅 東 口 か ら 徒 歩 約 2分 。 
 • 福 島 大 学 で は 以 下 の サ テ ラ イ ト キ ャ ン パ ス を 設 置 し て い る 。 

 • 街 な か ブ ラ ン チ ( サ テ ラ イ ト 教 室 ) ( 福 島 市 ) 
 • 郡 山 サ テ ラ イ ト ( 郡 山 市 ) 
 • い わ き サ テ ラ イ ト ( い わ き 市 ) 
 • 会 津 若 松 サ テ ラ イ ト ( 会 津 若 松 市 ) 
 • 白 河 サ テ ラ イ ト ( 白 河 市 ) 
 • 寮 

  金 谷 川 キ ャ ン パ ス 内 に 如 月 寮 、 信 夫 寮 、 葵 寮 と い う 3つ の 学 寮 、 福 島 市 内 に 留 学 生 向 け 宿 舎 の 国 際 交 流 会 館 が あ る 。 金 谷 川 キ ャ ン パ ス の 三 寮 は 学 生 の 自 治 に よ っ て 運 営 さ れ る 自 治 寮 で あ る 。 伝 統 的 に 如 月 寮 は 教 育 学 部 ( 人 間 発 達 文 化 学 類 ) の 男 子 学 生 、 信 夫 寮 は 経 済 学 部 ( 経 済 経 営 学 類 ) の 男 子 学 生 が 多 く 入 寮 す る 傾 向 が あ る 。 金 谷 川 キ ャ ン パ ス に 統 合 さ れ る 以 前 は 旭 寮 と い う 男 子 寮 が あ っ た が 、 新 キ ャ ン パ ス に は 建 設 さ れ な か っ た 。 

  対 外 関 係 

  他 大 学 と の 交 流 協 定 

  福 島 大 学 で は 2014年 2月 現 在 、 国 外 の 20大 学 と 協 定 を 締 結 し 、 学 術 交 流 や 学 生 派 遣 を 行 っ て い る 。 協 定 校 で の 短 期 語 学 研 修 も 実 施 し て い る 。 

 • ク イ ー ン ズ ラ ン ド 大 学 ( オ ー ス ト ラ リ ア 。 学 生 交 流 ・ 学 術 交 流 を 実 施 ) 
 • ウ ィ ス コ ン シ ン 州 立 大 学 ( ア メ リ カ 。 学 術 交 流 の み 実 施 大 学 ) 
 • ミ ド ル テ ネ シ ー 州 立 大 学 ( ア メ リ カ 、 学 生 交 流 ・ 学 術 交 流 を 実 施 ) 
 • ニ ュ ー ヨ ー ク 州 立 大 学   ア ル バ ニ ー 校 ( ア メ リ カ 、 学 生 交 流 ・ 学 術 交 流 を 実 施 ) 
 • コ ロ ラ ド 州 立 大 学 ( ア メ リ カ 、 学 生 交 流 ・ 学 術 交 流 を 実 施 ) 
 • 北 京 師 範 大 学 ( 中 国 、 学 術 交 流 の み 実 施 ) 
 • 華 東 師 範 大 学 ( 中 国 、 学 生 交 流 ・ 学 術 交 流 を 実 施 ) 
 • 河 北 大 学 ( 中 国 、 学 生 交 流 ・ 学 術 交 流 を 実 施 ) 
 • 中 南 財 政 経 法 大 学 ( 中 国 、 学 術 交 流 の み 実 施 ) 
 • 西 南 交 通 大 学 ( 中 国 、 学 術 交 流 の み 実 施 ) 
 • 国 立 台 北 大 学 ( 台 湾 、 学 術 交 流 の み 実 施 ) 
 • 韓 国 外 国 語 大 学 校 ( 韓 国 、 学 生 交 流 ・ 学 術 交 流 を 実 施 ) 
 • ソ ウ ル 市 立 大 学 校 ( 韓 国 、 学 生 交 流 ・ 学 術 交 流 を 実 施 ) 
 • ベ ト ナ ム 国 家 大 学  ハ ノ イ 人 文 社 会 科 学 大 学 ( ベ ト ナ ム 、 学 生 交 流 ・ 学 術 交 流 を 実 施 ) 
 • ベ ト ナ ム 国 家 大 学  ハ ノ イ 自 然 科 学 大 学 ( 学 術 交 流 の み 実 施 大 学 ) 
 • ス タ ー リ ン グ 大 学 ( イ ギ リ ス 、 福 島 大 学 か ら の 学 生 派 遣 の み 実 施 ) 
 • ウ ィ ン チ ェ ス タ ー 大 学  ( イ ギ リ ス 、 福 島 大 学 か ら の 学 生 派 遣 の み 実 施 ) 
 • ル ー ル 大 学 ボ ー フ ム ( ド イ ツ 、 学 生 交 流 ・ 学 術 交 流 を 実 施 ) 
 • ブ カ レ ス ト 大 学 ( ル ー マ ニ ア 、 学 生 交 流 ・ 学 術 交 流 を 実 施 ) 
 • ベ ラ ル ー シ 国 立 大 学 ( ベ ラ ル ー シ 、 学 生 交 流 ・ 学 術 交 流 を 実 施 ) 
 • 地 方 自 治 体 と の 協 定 

  他 大 学 と の 協 定 

 • 放 送 大 学 学 園 と 単 位 互 換 協 定 を 締 結 し て い る 。 
 • 茨 城 大 学 及 び 宇 都 宮 大 学 と 単 位 互 換 に 関 す る 協 定 を 締 結 し て い る 。 
 • 福 島 県 内 の 14の 大 学 ・ 短 期 大 学 ・ 高 等 専 門 学 校 と 単 位 互 換 協 定 を 締 結 し て い る 。 
 • 附 属 学 校 

 • 福 島 大 学 附 属 幼 稚 園 
 • 福 島 大 学 附 属 小 学 校 
 • 福 島 大 学 附 属 中 学 校 
 • 福 島 大 学 附 属 特 別 支 援 学 校 
 • ※ 参照元:https://ja.wikipedia.org  /ライブキャンパス/偏差値/図書館/シラバス/合格発表/生協/倍率/学部/陸上部/入試科目/寮/入試/教務課/編入/学費/時間割/馬術部/教育学部/農学部/評判/就職/サークル/推薦/人間発達文化学類/経済経営学類/夜間/大学院/行政政策学類/野球部/人文社会学群/医学部/病院/入学式/学食/卒業式/附属図書館/後期/免許更新/サッカー部/ホームページ/駐車場/アパート/教授/住所/授業料/過去問/アクセス/学生課/受験科目/入試日程/小論文/合格発表日/センター/理工/合格最低点/出願状況/livecampus/学祭/食堂/剣道部/環境放射能研究所/ミスコン/附属幼稚園/教員免許更新/スポーツ/ipc/2ch/スケジュール/卓球部/硬式野球部/パスナビ/経済学部偏差値/授業料免除/電話番号/最低点/ao入試/合格発表時間/募集要項/願書/工学部/キャンパス/文化祭/保健管理センター/ボーダー/ボランティア/解答速報/食農学類/教員/口コミ/最寄り駅/センター得点率/音楽科/夜間偏差値/行政政策学類偏差値/レベル低い/心理学/理科/災害ボランティアセンター/国際交流センター/卒業証明書/場所/学長/推薦倍率/教員免許/日程/教育学部偏差値/地図/入学金/チア/管弦楽団/科目/ホテル/教職大学院/求人/偏差値推移/学部一覧/研究室/バスケ/留学/後期日程/夏休み/資格/ねこサークル/学生数/ツイッター/レベル/法学部/国立/構内図/opac/一般入試/美術/英語/バス/一人暮らし/出願期間/ハンドボール/編入倍率/ランク/atm/採用/twitter/追加合格/公募推薦/放射線/部活/総合教育研究センター/入試課/配点/ランキング/駅/難易度/吹奏楽/ゼミ/赤本/放射能/編入過去問/冬休み/c判定/マップ/有名人/定員/実技/合同企業説明会/理系/カリキュラム/パンフレット/ミールカード/受験/評価/卒業生/toeic/ラグビー/公務員/合格/過去問小論文/開沼博/行政/卒論/薬学部/ソフトテニス/行政社会学部/面接/偏差値河合塾/前期合格発表/音楽/入試要項/単位/行き方/受験日/就職支援課/coc/ラーメン/行政政策小論文/wifi/保育士/アルバイト/今井照/理工学類/