予備校について、調べてみた件

予 備 校 ( よ び こ う ) と は 、 各 種 試 験 を 受 験 す る 者 に 対 し 、 前 も っ て 知 識 や 情 報 を 提 供 す る 教 育 施 設 で あ る 。 

種 別 と し て は 、 専 修 学 校 、 各 種 学 校 、 無 認 可 校 の い ず れ か に あ た る 。 設 置 者 と し て は 、 学 校 法 人 、 財 団 法 人 、 株 式 会 社 、 有 限 会 社 、 個 人 な ど 多 様 で あ る 。 

概 要 

予 備 校 が 対 応 し て い る 選 抜 試 験 と し て は 、 学 校 へ の 入 学 試 験 と 資 格 試 験 が 主 で あ る た め 、 受 験 ( 進 学 ) 予 備 校 、 資 格 試 験 予 備 校 な ど が 一 般 的 に 「 予 備 校 」 と 認 知 さ れ て い る 。 

そ の 他 、 特 定 の 会 社 ・ 職 種 の 採 用 試 験 ( 公 務 員 試 験 、 客 室 乗 務 員 、 パ イ ロ ッ ト 、 ア ナ ウ ン サ ー 、 司 法 試 験 、 気 象 予 報 士 、 医 師 国 家 試 験 、 薬 剤 師 国 家 試 験 な ど ) に 対 応 し た 予 備 校 も 存 在 し て い る 。 

予 備 校 の 中 に は 、 卒 業 試 験 や 期 末 試 験 な ど の 学 習 補 助 を 行 う 部 門 が 併 設 さ れ る 例 も 多 く 、 そ の 場 合 は 「 学 習 塾 」 と の 混 合 型 と 見 る こ と も 出 来 る 。 

ま た 、 あ ま り 予 備 校 と は 認 識 さ れ て い な い が 、 運 転 免 許 取 得 の た め の 自 動 車 教 習 所 ( 自 動 車 学 校 ) も 予 備 校 の 一 種 で あ る 。 

予 備 校 講 師 

予 備 校 で 教 鞭 を と る 講 師 の 多 く は 個 人 事 業 主 で あ り 、 年 間 契 約 と し て 予 備 校 と 契 約 す る 。 正 社 員 も 多 い 勤 務 制 の 塾 講 師 な ど と は 違 い 、 予 備 校 内 で 講 義 以 外 の 業 務 を 遂 行 す る こ と は 少 な い 。 純 粋 に 講 義 の み に 取 り 組 む た め 、 生 徒 を 集 め ら れ な い 人 気 の な い 講 師 は 契 約 を 学 校 側 と 継 続 で き な い 一 方 、 人 気 講 師 で あ れ ば む し ろ 高 い 報 酬 で 再 契 約 で き る 。 す な わ ち 、 担 当 す る 教 科 に 関 し て の 知 識 、 話 術 、 生 徒 を 引 き つ け る 人 間 的 魅 力 な ど を 保 有 し な け れ ば な ら ず 、 人 気 講 師 に な る に は 高 い プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 意 識 を 要 求 さ れ る 。 

進 学 予 備 校 

一 般 に 大 学 受 験 予 備 校 の こ と を 指 す が 、 最 近 で は 編 入 学 及 び 大 学 院 受 験 予 備 校 も 多 く 見 ら れ る よ う に な っ た 。 

大 学 受 験 予 備 校 

明 治 時 代 の 旧 制 高 校 ・ 旧 制 専 門 学 校 の 設 置 以 来 、 予 備 校 は 存 在 し て お り 、 最 も 歴 史 の 古 い も の に は 駿 台 予 備 学 校 な ど が あ る 。 今 日 の 大 手 予 備 校 は 概 ね 1950年 代 の 中 盤 か ら 後 半 に か け て 作 ら れ て い る 。 戦 後 の 高 度 経 済 成 長 期 頃 か ら 、 大 学 受 験 の 大 衆 化 が 進 み 、 河 合 塾 や 代 々 木 ゼ ミ ナ ー ル な ど の 大 手 予 備 校 が 急 成 長 す る 下 地 が 生 ま れ た 。 

1970年 代 、 1980年 代 、 1990年 代 前 半 の い わ ゆ る 受 験 バ ブ ル の 時 代 に お い て は 、 現 役 で の 進 学 の ほ か に 大 学 浪 人 等 で 大 学 進 学 す る こ と も 一 般 化 し ( 「 一 浪  【 い ち ろ う :  一 年 浪 人 す る こ と 】 」 と 書 い て 、 「 ひ と な み 」 = 「 人 並 み 」 と 読 む 、 な ど と 俗 に 言 わ れ た ) 、 独 自 の 予 備 校 文 化 も 形 成 さ れ る に 至 っ た 。 

1990年 代 後 半 に 入 り 、 バ ブ ル 崩 壊 ・ 少 子 化 の 進 展 に つ れ て 、 浪 人 生 の 数 は 減 少 し 、 予 備 校 の 中 に は 浪 人 生 を 中 心 と し た 本 科 か ら 、 現 役 生 を 対 象 と す る コ ー ス へ と 重 点 を 移 す 傾 向 に あ り 、 推 薦 入 試 や AO入 試 の 対 策 、 そ れ に 伴 う 高 校 の 内 申 点 ・ 定 期 テ ス ト 対 策 な ど の ニ ー ズ も 高 ま っ て い る 。 た だ し 、 依 然 と し て 難 関 校 の 一 般 入 試 は 高 倍 率 で あ り 、 大 手 予 備 校 は 規 模 を 縮 小 し な が ら 、 存 続 し 続 け る と 見 ら れ る 。 

校 種 と し て は 専 修 学 校 ・ 各 種 学 校 の ほ か 、 株 式 会 社 に よ る 設 置 の も の も あ る ( 東 進 ハ イ ス ク ー ル や 四 谷 学 院 な ど ) 。 予 備 校 生 が 鉄 道 な ど の 公 共 交 通 機 関 で 通 学 す る 際 は 、 予 備 校 が 学 校 登 録 さ れ て い る 場 合 に 限 り 通 学 定 期 券 を 利 用 す る こ と が で き る 。 な お 、 株 式 会 社 設 置 の も の に つ い て は 学 校 登 録 さ れ て い な い た め 不 可 能 で あ る 。 ま た 学 校 登 録 の も の で あ っ て も 、 本 科 生 は 利 用 で き る が 単 科 生 は 利 用 で き な い と い っ た 制 約 も あ る 。 

一 般 的 に 国 立 ・ 公 立 の 予 備 校 は 設 置 さ れ て い な い が 、 過 去 に は 多 く の 地 域 で 公 立 高 校 が 補 習 科 と し て 浪 人 生 用 の 講 座 ・ 校 舎 を 有 し て い た 。 福 岡 県 で は 補 習 科 か ら 独 立 し た 県 立 高 校 併 設 型 の 予 備 校 が 多 く 存 在 し て い た が 、 2016年 春 に 最 後 の 一 校 ( 福 高 研 修 学 園 ) が 閉 校 に な っ た 。 鳥 取 県 で は 高 等 学 校 の 専 攻 科 が 大 学 進 学 対 策 を 行 っ て い た が 2012年 度 末 で 、 二 つ の 高 校 に 残 っ て い た 専 攻 科 が 廃 止 と な っ た 。 長 崎 県 に は 県 の 外 郭 団 体 が 運 営 す る 予 備 校 が 2010年 度 末 ま で あ っ た 。 

予 備 校 の 業 界 団 体 と し て 「 全 国 予 備 学 校 協 議 会 」 が あ る 。 こ れ は 設 置 者 が 学 校 法 人 で あ る 予 備 校 の み を 会 員 と す る が 、 代 々 木 ゼ ミ ナ ー ル や 北 九 州 予 備 校 の よ う に 未 加 盟 、 も し く は 加 盟 後 に 脱 退 し た も の も あ る 。 

学 習 塾 と 異 な り 、 一 定 の 規 模 の 在 学 者 数 、 教 員 数 を 有 し 、 単 な る 教 室 だ け で は な く て 、 校 舎 を 有 し て い る 場 合 が 多 い 。 

コ ー ス と し て は 以 下 に 大 別 さ れ る 。 

 • 高 卒 生 コ ー ス  – 高 校 卒 業 後 に 翌 年 の 合 格 を 目 指 す 浪 人 生 の た め の コ ー ス 。 「 大 学 受 験 科 」 な ど と 呼 ば れ る 。 な お 既 述 の と お り 、 学 校 登 録 の 予 備 校 に つ い て は 通 学 定 期 券 を 購 入 す る こ と が で き る ( 本 科 生 の 場 合 ) 。 予 備 校 に よ っ て は 学 生 寮 を 設 け て い る 所 も あ り 、 一 部 に は 全 寮 制 の 所 も 存 在 す る 。 
 • 現 役 生 コ ー ス  – 現 役 合 格 を 目 指 す 高 校 生 の た め の コ ー ス 。 上 記 の 高 卒 生 コ ー ス と 併 設 さ れ て い る も の の ほ か 、 市 進 予 備 校 な ど の 現 役 生 専 用 予 備 校 も 存 在 す る 。 
 • ま た 、 大 手 予 備 校 は 学 習 塾 同 様 生 徒 数 が 多 い の で 、 学 力 と 合 格 者 の デ ー タ を 検 証 し や す く 、 模 試 の 実 施 も 行 な っ て い る 。 

  編 入 学 予 備 校 

  短 期 大 学 卒 業 者 は 、 以 前 は 一 部 系 列 化 し て い る 学 校 関 係 を 別 に す れ ば 、 そ の ま ま 就 職 先 を 見 つ け て 、 そ こ に 就 職 す る の が 普 通 だ っ た 。 し か し 近 年 の 少 子 化 傾 向 で 、 大 学 全 入 時 代 に 入 っ た と 言 わ れ る 中 、 3年 次 編 入 学 を 中 心 に 、 編 入 学 の 受 け 入 れ を 実 施 し た り 、 受 け 入 れ 定 員 枠 を 毎 年 一 定 数 に ま で 引 き 上 げ る 大 学 が 増 え て き た 。 そ の 背 景 の 中 、 編 入 学 予 備 校 が 最 近 で は 多 く 見 ら れ る よ う に な っ た 。 

  中 央 ゼ ミ ナ ー ル や 、 英 会 話 教 室 を 中 心 に 、 全 国 に 自 社 ビ ル や 教 室 を 構 え る ECC、 臨 床 心 理 士 指 定 大 学 院 受 験 教 育 か ら 派 生 し た 日 本 編 入 学 院 、 池 研 ネ オ ア カ デ ミ ー 、 中 央 大 専 門 の STD転 部 ・ 編 入 セ ミ ナ ー 、 進 研 ア カ デ ミ ー  グ ラ デ ュ エ ー ト 大 学 部 、 東 京 転 籍 、 経 済 編 入 予 備 校 、 ト ラ ン ス フ ァ ー ス ク ー ル  、 高 卒 生 対 象 で 産 能 短 期 大 学 の カ リ キ ュ ラ ム を 通 学 で 併 習 し な が ら 対 策 が 出 来 る 河 合 塾 KALSな ど が  主 要 都 心 部 に 編 入 学 予 備 校 を 開 校 し て い る 他 、 通 常 の 大 手 受 験 予 備 校 や 、 後 述 の 資 格 試 験 系 の 予 備 校 も 編 入 学 部 門 の 予 備 校 を 併 設 し て い る 。 

  高 卒 認 定 試 験 予 備 校 

  高 等 学 校 卒 業 程 度 認 定 試 験 ( 旧 大 検 ) 対 策 の 予 備 校 で 、 高 卒 認 定 試 験 予 備 校 、 高 認 対 策 専 門 予 備 校  高 認 予 備 校 、 高 校 卒 業 認 定 予 備 校 と も よ ば れ る 。 

  大 手 予 備 校 や 学 習 塾 な ど の 他 、 サ ポ ー ト 校 や フ リ ー ス ク ー ル な ど を 運 営 し て い る 専 門 校 な ど が 開 設 運 営 し て い る も の が 多 い 。 

  全 国 区 で 第 一 高 等 学 院 、 中 央 高 等 学 院 、 ト ラ イ 式 高 等 学 院 、 高 卒 認 定 試 験 対 策 協 会 、 ZENKYOSHIN( 全 教 振 ) 、 高 卒 資 格 サ ポ ー ト セ ン タ ー 、 が あ り 、 河 合 塾 は 河 合 塾 コ ス モ や 大 検 ・ 大 学 受 験 併 願 コ ー ス を 開 校 し て い る 。  こ の 外 に 、 高 卒 認 定 予 備 校 パ ー ソ ナ ル ア カ デ ミ ー 、 受 験 準 備 高 ウ ェ ッ ズ 、 Campus NEXT、 大 検 専 門 予 備 校 学 習 社 ゼ ミ ナ ー ル 、 JIA日 本 国 際 学 院 大 検 部 、 松 長 学 院 、 大 検 講 座 マ イ ウ ェ イ ゼ ミ 、 ア ク セ ス 桜 桃 会 、 塾 ・ 芳 春 庵 、 北 野 大 検 学 院 、 専 修 学 校 あ す な ろ 予 備 校 、 TCC高 等 学 院 、 明 修 塾 大 検 部 、 教 栄 高 等 学 院 、 国 際 ア カ デ ミ ー 、 BB- School、 WAO高 等 学 院 、 渋 谷 高 等 学 院 大 検 コ ー ス 、 PAS個 別 予 備 校 が 、 北 海 道 は 札 幌 市 北 区 に A EDUCATION PROJECT( エ イ ・ エ デ ュ ケ イ シ ョ ン ・ プ ロ ジ ェ ク ト ) 、 豊 平 区 に 池 上 学 院 池 上 オ ー プ ン ス ク ー ル 、 亀 田 郡 七 飯 町 に チ ー フ ー キ リ ス ト 教 学 園 、 東 北 で 青 森 県 の 学 習 サ ー ク ル 「 サ ン ハ ウ ス 」 、 宮 城 県 塩 釜 市 の ア テ ネ 受 験 ゼ ミ ナ ー ル 、 仙 台 市 の 東 北 大 検 専 門 予 備 校 、 福 島 県 い わ き 市 の 蛍 雪 ゼ ミ ナ ー ル な ど が あ る 。 

  関 東 圏 で は 大 宮 予 備 校 、 LETS、 J- web Schoolの 他 、 茨 城 県 で 鹿 嶋 市 の 鹿 島 大 検 予 備 校 ( 総 香 教 育 ゼ ミ ) 、 栃 木 県 で 宇 都 宮 市 の 堀 江 ス ク ー ル   Vitalス ク ー ル 、 夢 作 志 学 院 、 群 馬 県 で 前 橋 市 の KATEKYO学 院 群 馬 家 庭 教 師 ネ ッ ト ワ ー ク や 太 田 市 の 私 立 志 學 館 、 埼 玉 県 は さ い た ま 市 大 宮 区 に 少 年 ボ ラ ン テ ィ ア ス ク ー ル 、 KATEKYO学 院 埼 京 家 庭 教 師 会 、 千 葉 県 は 茂 原 市 に 成 美 学 園 な ど が あ る 。 

  東 京 都 に は 四 谷 学 院 、 四 谷 ゼ ミ ナ ー ル 、 東 京 教 育 学 院 、 学 舎 直 夢 、 東 京 と 大 阪 に あ る 東 京 ア カ デ ミ ー 大 検 大 学 予 備 校 の ほ か 、 中 野 区 に 新 宿 情 報 ビ ジ ネ ス 専 門 学 校 付 設 中 野 生 涯 学 習 セ ン タ ー 、 世 田 谷 区 に SchoolWILLING( ス ク ー ル ・ ウ ィ リ ン グ ) と 玉 川 高 等 学 院 、 墨 田 区 に 荒 川 学 習 塾 、 杉 並 区 に NPO和 泉 自 由 学 園 DARWIN birth 和 泉 校 と 渋 谷 区 の DARWIN next 幡 ヶ 谷 教 室 、 東 大 和 市 の NPO法 人 文 化 高 等 学 院 、 武 蔵 野 市 の 三 鷹 富 士 学 院 イ ン ス テ ィ テ ュ ー ト ・ フ ジ な ど が あ る 。 神 奈 川 県 に は 横 浜 市 中 区 に ア ラ ラ ギ 学 院 と 西 区 に WIP( ウ ィ ッ プ ) 、 横 浜 総 合 カ レ ッ ジ 、 葉 山 町 に 耕 心 塾 学 習 教 室 が あ る 。 

  長 野 県 に は 長 野 市 に 学 び の 森 こ す も 舎 、 松 本 市 に 松 本 ス ク エ ア が 、 新 潟 市 中 央 区 と 長 岡 市 に 葵 高 等 学 院 、 中 央 区 に 新 潟 中 央 学 院 が 、 静 岡 県 に は NPO法 人 コ ス モ ス ク ー ル 未 来 、 静 岡 市 駿 河 区 に コ ミ ュ ニ テ ィ ス ペ ー ス ふ ら っ と 、 愛 知 県 に は 名 古 屋 市 の ゆ い ま ー る 学 園 、 名 古 屋 エ ス ク ー ル 、 名 東 学 院 が あ る 。  富 山 県 は MISSION・ FREE・ SCHOOL・ か じ 高 認 予 備 校 、 

  三 重 県 は 松 阪 市 の チ ャ レ ン ジ ス ク ー ル 三 重 、 滋 賀 県 は 彦 根 市 の 彦 根 大 学 受 験 セ ミ ナ ー ( Rゼ ミ ナ ー ル ) 、 京 都 は 京 都 市 伏 見 区 の 京 都 国 際 予 備 校 、 亀 岡 市 の ア ウ ラ 学 び の 森  知 誠 館 、 大 阪 に は 大 阪 TCC高 等 学 院 、 大 阪 市 城 東 区 の 近 畿 自 由 学 院 、 天 王 寺 区 の 関 西 高 等 学 園 、 都 島 区 の LLP 再 生 塾  YARが あ り 、 兵 庫 県 に は 神 戸 YMCA高 認 コ ー ス 、 神 戸 市 は 垂 水 た る み 区 に 神 戸 高 校 進 学 予 備 校 、 中 央 区 に 神 戸 セ ミ ナ ー 、 灘 区 に あ ず み ゼ ミ ナ ー ル が あ り 、 師 友 塾 が 高 卒 認 定 コ ー ス と し て 東 灘 区 の リ バ ー ス ア カ デ ミ ー 師 友 塾 と 洲 本 市 に 全 寮 制 の 師 友 塾 「 チ ュ ー リ ッ プ の 館 」  五 色 元 気 回 復 学 校 を 開 校 し て い る 。 岡 山 県 は 倉 敷 市 に 明 修 塾 高 卒 認 定 試 験 部 、 香 川 県 は 高 松 市 に 高 松 天 成 ( て ん せ い ) 塾 ( 宇 都 宮 ス タ デ ィ ル ー ム ) 、 丸 亀 市 に 小 野 塾 が 、 徳 島 県 徳 島 市 に 四 国 高 等 学 院 、 高 知 県 高 知 市 に TCC高 等 学 院 が あ る 。 

  九 州 は 、 福 岡 に は 福 岡 市 南 区 に AJ国 際 高 等 学 院 と 和 学 館 ・ 個 別 指 導 専 門 予 備 校 、 久 留 米 市 に マ ン ツ ー マ ン 専 門 塾 や 久 留 米 ゼ ミ ナ ー ル 大 検 サ ク セ ス が 、 長 崎 県 長 崎 市 に 桑 原 塾 が 、 沖 縄 県 は 三 愛 高 等 学 院 那 覇 市 に ITTO 個 別 指 導 学 院 や 総 合 教 育 校 沖 縄 高 等 学 院 、 珊 瑚 舎 ス コ ー レ の 他 、 高 卒 認 定 資 格 支 援 校 と し て 宜 野 湾 市 の ア カ デ ミ ア  イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル  ボ ー デ ィ ン グ  ス ク ー ル 、 豊 見 城 市 に ITTO 個 別 指 導 学 院  豊 見 城 中 央 校 が あ る 。 

  音 楽 学 校 受 験 予 備 校 

  芸 大 音 楽 科 ・ 音 大 受 験 に つ い て は 音 楽 大 卒 の 先 生 に 師 事 す る の が 一 般 的 で あ る が 、  芸 大 音 楽 科 ・ 音 大 受 験 に 対 応 し た 予 備 校 と い う の も 存 在 す る 。  例 と し て 、 東 京 ミ ュ ー ズ ・ ア カ デ ミ ー 、 群 馬 音 楽 藝 術 学 院 、 音 楽 大 学 受 験 セ ミ ナ ー 、  KEI音 楽 学 院 、 ソ ル フ ェ ー ジ ュ 予 備 校 、 井 村 レ ッ ス ン ル ー ム 、 べ っ ら ぼ ー ち ぇ 音 楽 院 、  ク ラ ウ ド メ イ ト ミ ュ ー ジ ッ ク ス ク ー ル 、 植 野 音 楽 塾 、 赤 石 音 楽 研 究 室 、 ア サ フ 音 楽 院 、  東 京 音 楽 学 院 、 中 尾 音 楽 学 院 、 faith music school、 ASAKAア ー ト ス ク ー ル 、  小 金 井 音 楽 ア カ デ ミ ー 、 メ イ ト 音 楽 学 院 、 ラ ・ ネ ー ジ ュ 音 楽 院 長 野 音 大 予 備 校 、  ミ ュ ー ズ ア ー ト 音 楽 学 院 、 M.M.A武 蔵 野 ミ ュ ー ジ ッ ク ア カ デ ミ ー 、 ウ イ ン グ ス ミ ュ ー ジ ッ ク 、  な ど が あ る 。  こ れ ら の 予 備 校 は 音 楽 大 学 受 験 の 他 、 音 楽 中 学 校 ・ 音 楽 高 校 な ど の 受 験 に も 対 応 し て い る 予 備 校 も 多 い 。 

  宝 塚 受 験 の た め の 予 備 校 

  宝 塚 音 楽 学 校 受 験 の た め の 予 備 校 も あ り 、 宝 塚 受 験 支 援 ス タ ジ オ 、 宝 塚 受 験 サ ポ ー ト 教 室 、 な ど と も 呼 ば れ て い る 。  お も な も の に 、 東 京 に は 、 AKIKO音 楽 教 室 、 東 京 ア ー ト ス ク ー ル ( 中 野 区 ) 、 東 京 と 大 阪 に 渡 る ダ ン ス ス タ ジ オ 「 & 3」 、 音 楽 教 室 ・ 虹 の 会 、 べ っ ら ・ ぼ ー ち ぇ 音 楽 院 、 ベ イ サ イ ド パ フ ォ ー マ ン ス ア カ デ ミ ー 、 池 袋 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ カ レ ッ ジ 、 鳳 蘭 レ ビ ュ ー ア カ デ ミ ー ( 渋 谷 区 ) 、 ジ ェ ン ヌ VBM、 川 路 真 瑳 バ レ エ ス タ ジ オ ( 杉 並 区 ) 、 ク レ ッ シ ェ ン ド 、 ス ズ キ ・ バ レ エ ・ ス タ ジ オ 、 宝 塚 ス タ ジ オ OB、 ゆ め 芸 術 学 園 、 KIEミ ュ ー ジ カ ル ス ク ー ル 、 ス タ ジ オ K、 エ コ ー ル ド レ ー ヴ ( 調 布 市 ) 、 純 奈 め ぐ 声 楽 教 室 、 自 由 音 楽 学 園 、 BELLA VOCE音 楽 院 ( 目 白 や 武 蔵 関 ) 、 東 郷 ヴ ォ ー カ ル ス タ ジ オ 、 宝 塚 受 験 ス ク ー ル BPA、 近 隣 に は ダ ン シ ン グ ア ー ト ス タ ジ オ ( 横 浜 市 ) 埼 玉 県 熊 谷 市 に 文 月 玲 バ レ エ ス タ ジ オ 宝 塚 受 験 ク ラ ス 、 な ど 。  こ の 他 静 岡 に は 、 Miyako’s カ ン パ ニ ー 、 愛 知 に は 、 美 鈴 り り 花 声 楽 レ ッ ス ン RIRIKA声 楽 教 室 、 フ チ モ ト ミ ュ ー ジ ッ ク ス ク ー ル ( 名 古 屋 市 の 音 楽 教 室 ) 名 鶴 ひ と み ス テ ー ジ ン グ ダ ン ス 、 音 楽 教 室 フ ォ ル テ 、 大 阪 に は ACTRESS K( 大 阪 市 北 区 ) mie ballet studio( ミ ィ バ レ エ ス タ ジ オ ) あ び こ 本 校 ( 大 阪 市 住 吉 区 、 KMC、 姫 こ だ ま の 声 楽 教 室 、 宝 塚 受 験 ス タ ジ オ  STUDIO WIND HEART( 大 阪 府 池 田 市 ) 、 兵 庫 に は ラ ヴ ニ ー ル 未 来 、 リ リ ナ ミ ュ ー ジ ッ ク ス タ ジ オ 、 み さ と け い 主 宰 の ト ッ プ ハ ッ ト ( TOPHAT、 宝 塚 市 ) 千 城 恵 ア ー テ ィ ス ト ア カ デ ミ ー 、 翼 ひ か る 主 宰 の ス タ ジ オ TSUBASA、 芦 屋 森 音 楽 教 室 ( 芦 屋 市 ) 、 京 都 に は 諏 訪 ミ ュ ー ジ カ ル ス ク ー ル ( 京 都 市 中 京 区 ) 、 岡 山 に は 、 天 希 か お り の ダ ン ス レ ッ ス ン ( オ フ ィ ス 星 野 ) 、 サ ウ ン ド ・ ス テ ー ジ 、 な ど が あ る 。 大 滝 愛 子 バ レ エ ・ ア ー ト な ど も 多 く の 人 材 を 輩 出 し て い た 。 

  美 術 大 学 受 験 予 備 校 

  一 部 の 美 大 ( 東 京 工 芸 大 学 、 多 摩 美 術 大 学 な ど )で は 一 般 入 学 試 験 出 願 に お い て 「 高 等 学 校 等 コ ー ド 表 」 の ほ か ア ン ケ ー ト 用 に 「 予 備 校 ・ 美 術 研 究 所 等 コ ー ド 表 」 を 作 成 し て お り 、 こ れ に よ っ て 全 国 の 予 備 校 ・ 美 術 研 究 所 等 が 示 さ れ て い る 。 お も な も の と し て  礒 貝 文 子 絵 画 教 室 天 王 寺 美 術 学 院 、  ト ー リ ン 美 術 予 備 校 、  東 京 武 蔵 野 美 術 学 院 、  美 大 受 験 予 備 校 KIKUNAア ト リ エ 、  横 浜 美 術 学 院 ド ル チ ェ 美 術 研 究 所 、  ア ト リ エ 新 松 戸 、  埼 玉 美 術 学 院 、  湘 南 美 術 学 院 、  仙 台 美 術 予 備 校 、  大 阪 美 術 研 究 所 、  ASAKAア ー ト ス ク ー ル 、  KILALA美 術 学 院 、  専 門 学 校 中 の 島 美 術 学 院 、  新 宿 美 術 学 院 、  美 術 研 究 所 画 塾 、  ア ト リ エ エ ム 、  九 州 美 術 ゼ ミ ナ ー ル 、  千 葉 美 術 予 備 校 、  福 岡 美 術 学 院 、  宇 都 宮 メ デ ィ ア ア ー ツ 専 門 学 校 美 大 受 験 科  な ど 、 こ う し た 主 だ っ た 美 大 予 備 校 に コ ー ド が 与 え ら れ て い る 。 

  美 術 予 備 校 /美 大 予 備 校 は 、 美 術 大 学 の 実 技 受 験 指 導 に 特 化 し た 教 育 機 関 と し て 知 ら れ る 。 『 日 本 近 現 代 美 術 史 事 典 』 ( 多 木 浩 二 , 藤 枝 晃 雄 / 監 修 、 東 京 書 籍 ,  2007年   ISBN: 978-4-487-73335-4) で 荒 木 槙 也 の 著 述 に よ る  17【 美 術 教 育 】 「 美 術 学 校 ・ 大 学 の 予 備 校 」 に よ る と 、 日 本 の 有 名 な 美 術 大 学 は 入 試 倍 率 が 高 く 、 受 験 に は 高 度 な 実 技 能 力 が 求 め ら れ る た め 、 予 備 校 が 日 本 の 美 術 教 育 で 果 た し た 役 割 は 非 常 に 大 き い と し 、 ま た 受 験 生 も 講 師 や 仲 間 の 受 験 生 と 一 丸 と な っ て 受 験 に 励 む こ と か ら 、 社 会 的 紐 帯 を は ぐ く む 場 、 友 人 関 係 を 形 成 す る 場 と し て の 意 義 も 非 常 に 大 き い と し 、 さ ら に は 曲 り な り に も デ ッ サ ン 技 術 と い う 美 術 の 基 礎 を 学 ぶ 場 と し て の 実 績 は 過 小 評 価 さ れ る べ き で は な い と し 、 ま た 多 く の 美 術 家 が 学 生 時 代 に こ う し た 予 備 校 の 講 師 と な っ て 生 計 を 立 て て い た 事 実 を 考 慮 す る と 、 美 術 予 備 校 は 教 育 の 単 な る 一 段 階 を 越 え て 、 美 術 界 全 体 に 深 く 関 わ る 存 在 意 義 も 非 常 に 大 き い と し て い る 。 

  予 備 校 の 前 身 の そ れ は 黎 明 期 の 洋 画 家 が 経 営 し て 西 洋 画 の 初 歩 を 指 導 し て い た 個 人 の 画 塾 で あ る と し 、 こ の こ と か ら の ち の 東 京 芸 術 大 学 美 術 学 部 で あ る 東 京 美 術 学 校 の 設 立 前 か ら 存 在 し て い た こ と が わ か る 。  そ し て 1896年 に 東 京 美 術 学 校 に 西 洋 画 科 が 設 立 さ れ る と 、 こ う し た 画 塾 が 受 験 対 策 を 開 始 し 、 受 験 予 備 校 と し て の 性 格 を 強 め る こ と と な っ て い く 。 早 く か ら 美 術 学 校 の 予 備 校 と し て の 機 能 を 明 確 に し た の は 1891年 に 設 立 し た 美 術 講 習 所 、 の ち の 共 立 美 術 学 館 で あ り 、 狩 野 友 信 、 広 川 栄 三 郎 ら が 指 導 を 行 っ た 。  ま た 『 東 京 藝 術 大 学 百 年 史 : 美 術 学 校 篇 』 ( ぎ ょ う せ い ) に よ る と 、 美 術 学 校 の 教 授 た ち も 美 術 研 究 所 と 呼 ば れ る 予 備 教 育 施 設 の 経 営 に 積 極 的 に 乗 り 出 し て い っ た と い う 。 こ う し た 美 術 研 究 所 も 多 く の 若 い 画 学 生 を 集 め 、 美 術 予 備 教 育 の 場 に 加 え 、 受 験 勉 強 の 場 と し て の 発 展 を 遂 げ て い る 。 

  第 二 次 大 戦 期 に は こ れ ら の 予 備 校 は 閉 鎖 さ れ て い っ た が 、 戦 後 、 1945年 に 早 速 三 輪 孝 が 阿 佐 ヶ 谷 美 術 学 園 洋 画 研 究 所 ( 現 ・ 阿 佐 ヶ 谷 美 術 専 門 学 校 ) を 設 立 。 1953年 に は 北 海 道 に 札 幌 美 術 学 園 が 創 立 さ れ 、 そ し て 1956年 に 高 澤 節 が 美 術 研 究 所 「 す い ど ー ば た 洋 画 会 」 を 設 立 。 こ れ は 1965年 に す い ど ー ば た 美 術 学 院 に 発 展 す る 。 な お す い ど ー ば た 美 術 学 院 は そ の 後 海 外 美 術 留 学 コ ー ス も 設 置 す る が 、 2017年 4月 よ り 姉 妹 校 の 創 形 美 術 学 校 の コ ー ス に 移 行 し て い る 。 

  1958年 に は 御 茶 の 水 美 術 学 院 と い っ た デ ザ イ ナ ー や ア ー テ ィ ス ト だ け で な く 、 芸 能 人 の 卒 業 生 も 多 く い る 老 舗 の 予 備 校 も 誕 生 。 

  こ う し て 美 術 予 備 校 が 新 し く 登 場 し て い き 、 さ ら に 東 京 芸 術 大 学 が 開 学 す る と 合 格 者 数 を 競 う よ う に な っ た 。 

  1960年 代 に 美 大 受 験 生 の 数 が 急 増 。 芸 術 大 学 ・ 美 術 大 学 受 験 教 育 を 行 う ア ト リ エ と し て 発 足 す る 美 術 研 究 所 も 多 く み ら れ た 。 一 例 と し て 1960年 に 広 島 的 場 町 に て 松 本 真 美 術 研 究 所 な ど は 各 種 学 校 の ひ ろ し ま 美 術 研 究 所 か ら さ ら に 芸 術 大 学 ・ 美 術 大 学 受 験 教 育 部 門 を ひ ろ し ま 美 大 芸 大 予 備 校 と 改 め て い る 。  こ の 時 期 に 発 足 し た 予 備 校 に は 首 都 圏 で は ふ な ば し 美 術 学 院 ( 1967年 、 旧 ・ 船 橋 美 術 研 究 所 ) や  本 郷 美 術 学 院 ( 旧 ・ ほ ん ご ー ア ト リ エ 、 1967年 ) 、  立 川 美 術 学 院 ( 旧 ・ 立 川 現 代 美 術 研 究 所 、 1969年 ) な ど が あ る 。 

  都 下 に お い て も 美 術 予 備 校 の 台 頭 は 著 し く 、 神 奈 川 県 に お い て は 戦 前 の 画 塾 が 美 術 予 備 校 へ と 形 を 変 え る こ と に な る 県 内 最 大 の 美 術 予 備 校 、 湘 南 美 術 学 院 ( 旧 金 沢 ア ト リ エ ) を 筆 頭 に 、 KIKUNAア ト リ エ 、 横 浜 美 術 学 院 ( 旧 ア カ デ ミ ー 美 術 研 究 所 ) 、 鎌 倉 美 術 研 究 所 ( 現 在 閉 鎖 ) 、 代 々 木 ゼ ミ ナ ー ル 横 浜 ア ト リ エ ( 現 在 閉 鎖 ) な ど そ の 後 の 90年 代 美 術 予 備 校 ピ ー ク に 向 け 、 絵 画 教 室 レ ベ ル の 個 人 塾 を 併 せ る と 大 小 様 々 な 美 術 予 備 校 が 増 え て い く こ と と な っ た 。 

  1962年 に 代 々 木 ゼ ミ ナ ー ル が デ ッ サ ン 科 を 設 置 。 1980年 に 代 々 木 ゼ ミ ナ ー ル 造 形 学 校 と し て 発 展 。 ま た 河 合 塾 は 1970年 に 河 合 塾 美 術 研 究 所 を 設 立 し 、 美 大 受 験 教 育 は 一 段 産 業 に 成 長 し て い く 。 

  上 記 の 著 述 で 荒 木 は ま た 有 名 美 術 大 学 、 特 に 東 京 藝 術 大 学 の 入 試 倍 率 は 戦 前 の 美 校 時 代 か ら 今 に 至 る ま で 非 常 に 高 く 、 そ の 例 と し て 絵 画 科 油 画 専 攻 の 倍 率 は 1967年 以 降 に は 30倍 か ら 45倍 の 間 で 推 移 し て い る こ と を 指 摘 。 こ の た め 多 く の 受 験 生 が 浪 人 を 強 い ら れ て お り 、 予 備 校 の 講 師 は 頻 繁 に 講 評 や 面 接 を 行 う こ と で 受 験 テ ク ニ ッ ク の 指 導 か ら 精 神 的 な サ ポ ー ト ま で を 行 っ て い る と し て い る 。  ま た 指 導 方 法 は 予 備 校 に よ っ て さ ま ざ ま で あ る が 大 手 予 備 校 に は 受 験 に 関 す る 情 報 が 多 く 集 ま り 、 ま た 基 礎 的 な デ ッ サ ン 技 術 か ら 個 性 的 な 絵 の 描 き 方 ま で を 体 系 的 に 指 導 す る ノ ウ ハ ウ が 存 在 し 、 し た が っ て 大 手 と 中 小 予 備 校 と の 間 で 指 導 能 力 に 大 き な 差 が 生 じ て 有 名 大 学 の 合 格 者 を 大 手 が 独 占 し 必 然 的 に 翌 年 の 受 験 生 が 大 手 に 集 中 す る と い う 社 会 構 造 の 再 生 産 性 が 成 立 し て い る と し て い る 。 さ ら に こ れ ら 予 備 校 が 芸 大 や 一 流 美 大 の 合 格 者 数 を 競 う こ と が 大 学 間 の 序 列 を う み 、 結 果 と し て 大 学 の 権 威 を 支 え て き た 一 面 も あ る と し て い る 。 

  こ う し た 影 響 か ら 荒 木 は 、 美 術 予 備 校 の 教 育 内 容 は 現 代 の 美 術 教 育 史 を 通 じ て 議 論 の 的 で あ っ た と し て お り 、 高 倍 率 の 芸 大 ・ 美 大 入 試 に 対 応 す る た め 、 予 備 校 は 短 期 間 に 受 験 生 を 芸 術 家 に 仕 立 て 上 げ る 効 率 的 か つ 表 層 的 な 受 験 テ ク ニ ッ ク を 教 育 し て い る に す ぎ な く 、 特 に 大 学 の 試 験 時 間 に 合 わ せ た 早 描 き の 技 術 や 目 立 つ こ と を 目 的 と し た 奇 抜 表 現 を 多 用 す る と い う 傾 向 か ら 「 受 験 絵 画 」 と 呼 ば れ る 独 特 の 様 式 を 生 み 出 し 、 受 験 生 の 表 現 を 画 一 化 し て 創 造 性 を 妨 げ る 要 因 と し て 強 く 批 判 さ れ て き た と い う 。 

  こ の た め 、 野 見 山 暁 治 は 『 藝 術 新 潮 』 38巻 10号 ,「 芸 大 入 試 は ど う あ る べ き か   “ 石 膏 デ ッ サ ン ” の 功 罪 」 1987年 に よ る と 、 1973年 に 野 見 山 自 身 が 芸 大 入 試 改 革 を 試 み た が 、 技 術 偏 重 の 入 試 シ ス テ ム は 大 き く 改 善 さ れ な か っ た と い う 。 

  し か し 荒 木 は 美 術 大 学 が 学 生 ら を 一 人 前 の 芸 術 家 と し て 扱 っ て 実 技 指 導 を 積 極 的 に 行 な っ て い な い と い う 現 状 が あ る 一 方 で 予 備 校 は デ ッ サ ン や 彩 画 な ど の 実 技 の 基 礎 技 術 を 学 べ る 場 と し て 、 そ の 存 在 を 評 価 す る 声 も あ る と し て い る 。 

  こ の 他 荒 木 は 1994年 ご ろ か ら 受 験 生 の 増 加 が ピ ー ク を 迎 え て 少 子 化 の 影 響 で 減 少 傾 向 に あ る 美 大 受 験 生 数 か ら 経 営 難 に 陥 る 予 備 校 も 1990年 代 後 半 か ら 現 れ 始 め 、 2000年 前 後 か ら 業 界 再 編 の 動 き が 加 速 し て い る と し て い る 。 

  資 格 試 験 予 備 校 

  資 格 試 験 対 策 の 講 座 を 開 設 し て い る 予 備 校 を 「 資 格 試 験 予 備 校 」 と い う 。 資 格 取 得 対 策 ス ク ー ル 一 覧 も 参 照 。 

  資 格 試 験 予 備 校 も 、 大 学 受 験 の た め の 予 備 校 と 同 様 に 、 予 備 校 生 は 学 校 法 人 が 経 営 し て い る 予 備 校 に 鉄 道 な ど 公 共 交 通 機 関 で 通 学 す る 際 に 通 学 定 期 券 を 利 用 す る こ と は 可 能 で あ る が 、 株 式 会 社 に よ る 予 備 校 に 「 通 学 」 す る 際 に は 通 学 定 期 券 を 利 用 す る こ と は 不 可 能 で あ る 。 大 原 学 園 ( 大 原 グ ル ー プ ) の 社 会 人 講 座 の よ う に 、 運 営 母 体 は 学 校 法 人 で あ っ て も 受 講 コ ー ス や 校 舎 に よ っ て は 通 学 定 期 券 の 発 行 が 認 め ら れ な い ケ ー ス も あ る 。 

  建 築 関 連 資 格 

  建 築 士 試 験 を 始 め 建 築 関 連 資 格 の 対 策 校 で 主 な も の に 日 建 学 院 ( 全 国 展 開 ) 、 総 合 資 格 学 院  ・ 中 部 資 格 学 院 ( 全 国 展 開 ) 、 中 央 工 学 校 生 涯 学 習 セ ン タ ー 資 格 取 得 講 座 、  全 日 本 建 築 士 会 の 建 築 講 座 ( 社 団 法 人 全 日 本 建 築 士 会 中 央 建 築 技 術 研 修 所 建 築 士 特 別 養 成 講 座 ) 、 東 京 建 築 学 院 、 東 京 建 築 士 会 の 建 築 講 座 、 建 築 士 学 院 ( 東 京 都 品 川 区 ) 、 建 築 士 の 塾  ( 株 式 会 社 ア ー キ ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 研 究 所 運 営 ) 、 建 築 士 塾 ( テ ラ ハ ウ ス ICAキ ャ リ ア 開 発 研 究 所 内 ) な ど が あ る 。 

  こ の 他 、 ワ ー ク か し わ ( 柏 工 業 専 門 校 ) 資 格 取 得 講 座 建 築 科 ( 職 業 訓 練 法 人 柏 地 区 共 同 職 業 訓 練 協 会 が 運 営 ) 、 HIPS( ヒ ッ プ ス 、 東 京 と 大 阪 、 株 式 会 社 ハ ウ ジ ン グ エ ー ジ ェ ン シ ー が 主 催 す る ラ イ セ ン ス ス ク ー ル ) 、 INDI建 築 構 造 学 ス ク ー ル ( 7日 間 の 合 宿 セ ミ ナ ー と 通 信 教 育 に よ る 建 築 構 造 計 算 の 実 務 を 習 得 す る 為 の 学 校 、 構 造 家 養 成 ) 、  株 式 会 社 田 島 建 築 研 究 室 主 催 WEB講 座 ( 東 京 都 江 戸 川 区 ) タ ジ マ 建 築 研 究 室 一 級 建 築 士 受 験 勉 強 会 、 ア イ エ ル デ ィ 一 級 建 築 士 試 験 対 策 講 座 ( 製 図 試 験 受 験 者 の 支 援 。 製 図 の 通 信 添 削 、 : 新 宿 区 ) 、  コ ス モ 建 築 塾 ・ 社 団 法 人 全 産 能 連 認 定 優 良 講 座 ( 教 育 訓 練 給 付 制 度 厚 生 労 働 大 臣 指 定 講 座 、 コ ス モ 建 築 設 計 事 務 所 運 営 ) 、 愛 知 県 建 築 組 合 連 合 会 一 級 建 築 士 ・ 二 級 建 築 士 受 験 講 座 、 橋 本 省 三 に よ る 「 構 造 設 計 一 級 建 築 士 」 資 格 取 得 支 援 講 座 ( 東 洋 メ デ ィ ア サ ー ビ ス 株 式 会 社 主 催 ) 、 九 州 建 設 専 門 学 院 /通 信 講 座 ( 受 講 条 件 あ り ) 、 住 宅 デ ザ イ ン 研 究 所 ( 二 級 建 築 士 な ど 住 宅 関 連 資 格 講 座 を 開 催 、 広 島 市 中 区 大 手 町 ) 、 青 山 製 図 専 門 学 校 資 格 取 得 対 策 講 座 ( 東 京 都 渋 谷 区 ) 、 東 京 zone-ton塾 ( 通 称 「 ZT塾 」 学 科 製 図 .com東 京 事 務 局 主 催 、 製 図 試 験 に 備 え る ス ク ー リ ン グ ) 、 理 建 ア カ デ ミ ー ( 株 式 会 社 理 建 運 営 、 東 京 都 豊 島 区 池 袋 ) 、 諒 設 計 ( リ ョ ウ セ ッ ケ イ ) ア ー キ テ ク ト ラ ー ニ ン グ ( 一 級 建 築 士 事 務 所 株 式 会 社 諒 設 計 運 営 、 通 信 教 育 あ り ) 、 ス ペ ー ス デ ザ イ ン カ レ ッ ジ 東 京 校 な ど で も 講 座 を 開 催 し て い る 。 

  こ れ ら は 一 級 建 築 士 、 二 級 建 築 士 試 験 を 受 験 す る う え で 、 計 画 、 法 規 、 構 造 、 施 工 の 学 科 科 目 や 設 計 製 図 の 講 義 、 模 擬 試 験 等 の 講 習 会 ・ セ ミ ナ ー を 専 門 ス ク ー ル で 開 講 し て い る 。 

  宅 建 予 備 校 

  知 創 社 ・ 宅 建 の 資 格 試 験 通 信 講 座 、  日 本 宅 建 学 院  – 宅 地 建 物 取 引 士 資 格 試 験 講 座 ( 東 京 都 千 代 田 区 ) 、  TOP宅 建 学 院 ( 東 京 都 渋 谷 区 ) 、  な ど が あ る 。 

  土 地 家 屋 調 査 士 /測 量 士 ・ 測 量 士 補 /不 動 産 鑑 定 士 の 各 予 備 校   

  土 地 家 屋 調 査 士 や 測 量 士 補 に 関 し て は LEC東 京 リ ー ガ ル マ イ ン ド , 日 建 学 院 , 東 京 法 経 学 院 , 早 稲 田 法 科 専 門 学 院 , 九 州 不 動 産 専 門 学 院 , と い っ た 予 備 校 が 存 在 す る ほ か 、  日 本 測 量 協 会 や ユ ー キ ャ ン な ど も 対 策 の 通 信 講 座 通 信 添 削 講 座 を 開 講 し て い る 。 

  資 格 試 験 予 備 校 で 不 動 産 鑑 定 士 の コ ー ス を 設 け て い る の は 、 現 在 、 TACと LECし か な い 。 

  電 気 主 任 技 術 者 ( 電 験 ) 

  有 名 な も の に 電 験 大 学 ( リ ア ル タ イ ム で 実 際 の 講 座 と 同 じ 内 容 が 受 講 で き る 。 オ ン ラ イ ン 生 中 継 講 座 と DVD教 材 が 特 徴 の 講 座 ) 東 京 電 気 学 院 ( 東 京 都 豊 島 区 に あ る 電 気 主 任 技 術 者 試 験 、 3種 、 2種 、 1種 、 エ ネ ル ギ ー 管 理 士 基 礎 講 座 や 試 験 対 策 講 習 会 を 実 施 す る 予 備 校 ) デ ン ヨ ビ ( 電 験 に 関 す る ネ ッ ト 開 講 校 ) な ど が あ る 。  電 気 業 関 連 で は 、 電 気 テ ク ニ ク ス ( 電 気 工 事 士 、 電 験 第 三 種 の 試 験 対 策 講 習 会 実 施 。 中 野 区 ) 、  エ ネ パ ス 研 修 セ ン タ ー ( 第 1種 、 第 2種 電 気 工 事 士 、 電 気 主 任 技 術 者 等 、 電 気 工 事 士 の 資 格 取 得 講 習 会 。 新 宿 区 ) 、  産 業 技 能 推 進 セ ン タ ー ( 千 代 田 区 ) な ど が あ る 。 

  司 法 試 験 予 備 校 

  法 科 大 学 院 、 新 司 法 試 験 の 対 策 に 力 を 入 れ て い る 予 備 校 を 指 す 。 早 稲 田 セ ミ ナ ー 、 LEC東 京 リ ー ガ ル マ イ ン ド 、 辰 巳 法 律 研 究 所 、 伊 藤 塾 の 4校 が 大 手 。  伊 藤 塾 と 辰 巳 法 律 研 究 所 は 、 当 初 は 司 法 試 験 対 策 の み で あ っ た が 、 現 在 は 他 の 資 格 試 験 対 策 の 講 座 も 開 設 し て お り 、 司 法 試 験 対 策 の み の 予 備 校 は 存 在 し な く な っ た 。 

  公 認 会 計 士 試 験 予 備 校 

  学 校 法 人 大 原 学 園 グ ル ー プ ( 資 格 の 大 原 ) お よ び TAC株 式 会 社 ( 資 格 の 学 校 TAC) に よ る 寡 占 状 態 で あ り 、 公 認 会 計 士 試 験 合 格 者 の 4分 の 3は 大 原 ・ TACの い ず れ か の 受 講 生 で あ る 。 そ の 他 、 LEC東 京 リ ー ガ ル マ イ ン ド な ど も 参 入 し て い る 。 

  司 法 書 士 予 備 校 

  東 京 司 法 書 士 学 院  – 司 法 書 士 試 験 の 専 門 学 校 ( 東 京 都 新 宿 区 ) 、  日 本 司 法 学 院  – 司 法 書 士 試 験 受 験 指 導 ( 東 京 都 千 代 田 区 ) な ど が あ る 。 

  弁 理 士 試 験 対 策 

  弁 理 士 試 験 専 門 の 指 導 機 関 に 、 代 々 木 塾 ( 渋 谷 区 ) な ど が あ る 。 

  気 象 予 報 士 試 験 予 備 校 

  ユ ー キ ャ ン や ヒ ュ ー マ ン ア カ デ ミ ー 、 河 合 塾 ラ イ セ ン ス ス ク ー ル 、 テ レ ビ 朝 日 ア ス ク 、 東 京 理 科 大 学 生 涯 学 習 セ ン タ ー の よ う な 広 範 な 資 格 に 対 す る 対 策 ス ク ー ル に 設 け ら れ て い る 講 座 か ら 、 専 門 の 課 程 で は 、 て ん コ ロ の 気 象 予 報 士 講 座 、 コ ミ ュ ニ テ ィ ク ラ ブ た ま が わ 、 気 象 情 報 シ ス テ ム 、 と い っ た 通 信 制 、 お 天 気 学 園 、 ハ レ ッ ク ス 、 株 式 会 社 ク リ ア 、 全 教 振 グ ル ー プ 、 藤 田 真 司 の 気 象 予 報 士 塾 、 と い っ た も の が あ る 。 

  教 員 採 用 試 験 予 備 校 

  教 員 採 用 試 験 対 策 を 行 っ て い る 。 東 京 ア カ デ ミ ー が 最 大 手 。 こ の 他 、 LEC教 員 採 用 試 験 講 座 、 河 合 塾 KALSの 教 員 試 験 講 座 、 教 栄 学 院 、 教 職 ゼ ミ ナ ー ル 、 メ セ ナ 予 備 校 、 教 員 採 用 試 験 対 策 ス ク ー ル ・ kei塾 ( 株 式 会 社 イ ー ク レ ス ト 、 仙 台 市 ) 、 教 採 予 備 校 ( 教 採 出 版 社 ) 、 安 達 総 合 教 育 研 究 所 教 員 採 用 試 験 講 座 、 Z会 教 員 採 用 対 策 講 座 な ど が あ る 。 

  医 師 国 家 試 験 ・ 薬 剤 師 国 家 試 験 予 備 校 

  国 家 試 験 対 策 を 行 っ て い る 。 浪 人 生 の 指 導 が 主 で あ る が 、 対 策 授 業 が 大 学 の カ リ キ ュ ラ ム に 組 み 込 ま れ て い る こ と も 多 い 。 薬 剤 師 も 近 年 で は 私 立 大 学 薬 学 部 を 中 心 に 、 大 学 で の 国 家 試 験 対 策 の 授 業 を 担 っ て い る 。 

 • 麻 布 デ ン タ ル ア カ デ ミ ー  (歯 科 医 師 国 家 試 験 支 援 ス ク ー ル )
 • 医 進 学 園  明 治 鍼 灸 柔 整 予 備 校 | 東 京 理 学 看 護 予 備 校 | 
 • 遠 田 塾 
 • MLC(Medical License Class)国 家 試 験 対 策 予 備 校 
 • 株 式 会 社 MHP主 催 国 家 試 験 対 策 セ ミ ナ ー 
 • 大 阪 医 歯 学 院  (歯 科 医 師 国 家 試 験 対 策 )
 • 看 護 医 療 ゼ ミ ナ ー ル ( 看 護 医 療 福 祉 系 専 門 予 備 校 ) 
 • 看 護 進 学 会 
 • 関 西 看 護 医 療 予 備 校 
 • 看 予 備 
 • CAN医 療 国 試 塾 
 • 京 都 看 護 医 療 予 備 校  (看 護 ・ 医 療 系 専 門 予 備 校 。 愛 称 は 京 看 )
 • さ わ 研 究 所 ( 看 護 国 試 対 策 予 備 校 ) 
 • さ い と う 歯 道 塾  (歯 科 医 師 国 家 試 験 予 備 校 )
 • 新 宿 セ ミ ナ ー (看 護 医 療 系 予 備 校 )
 • 歯 科 医 師 国 家 試 験 e-ラ ー ニ ン グ 予 備 校 講 座 
 • ZEDA デ ン タ ル ア カ デ ミ ー ( 歯 科 医 師 国 家 試 験 合 格 の た め の 予 備 校 ) 
 • 武 田 塾 
 • テ コ ム ( TECOM, 医 師 国 家 試 験 対 策 予 備 校 )
 • DES歯 学 教 育 ス ク ー ル  (歯 科 医 師 国 家 試 験 対 策 予 備 校 )
 • 東 京 ア カ デ ミ ー (看 護 医 療 系 予 備 校 )
 • 東 京 医 歯 学 専 門 予 備 校 
 • 東 京 鍼 灸 柔 整 予 備 校 
 • Dr.’sセ ミ ナ ー  (歯 科 医 師 国 家 試 験 対 策 予 備 校 )
 • 奈 良 看 護 医 療 予 備 校 
 • 日 本 理 学 療 法 士 専 門 予 備 校 
 • 日 本 医 歯 薬 研 修 協 会 ( 医 師 、 歯 科 医 師 、 管 理 栄 養 士 の 国 家 試 験 受 験 対 策 予 備 校 , 滋 慶 学 園 グ ル ー プ )
 • 日 本 放 射 線 技 師 会 国 家 試 験 直 前 対 策 講 習 会  (診 療 放 射 線 技 師 国 家 試 験 対 策 )
 • 番 町 セ ミ ナ ー 
 • 弘 中 塾  (歯 科 医 師 国 家 試 験 対 策 個 別 指 導 専 門 塾 )
 • フ ァ ー マ プ ロ ダ ク ト ( 薬 剤 師 国 家 試 験 対 策 予 備 校 ) 
 • 北 海 道 第 一 看 護 予 備 校 
 • マ ン ツ ー マ ン 教 育 社 
 • マ ッ ク ( MAC, 医 師 国 家 試 験 予 備 校 , 株 式 会 社 マ ッ ク ・ メ デ ィ カ ル )
 • メ ド ッ ク 医 療 予 備 校 
 • medu4 SCHOOL( 医 学 教 育 情 報 発 信 サ イ ト ) 
 • メ ッ ク ( MEC, 医 師 国 家 試 験 予 備 校 )
 • Medisere( メ デ ィ セ レ , 薬 剤 師 国 家 試 験 予 備 校 ) 
 • メ デ ィ カ ル マ イ ン ド  (小 さ な 医 歯 薬 獣 医 学 国 家 試 験 専 門 予 備 校 )
 • 薬 学 ゼ ミ ナ ー ル ( 薬 剤 師 国 家 試 験 対 策 予 備 校 ) 
 • 薬 進 塾 ( 薬 剤 師 国 家 試 験 対 策 予 備 校 〔 薬 剤 師 国 家 試 験 予 備 校 〕 ) 
 • 悠 久 看 護 予 備 校 
 • 代 々 木 塾 
 • L& C東 京 獣 医 学 研 修 セ ン タ ー  (獣 医 師 国 家 試 験 予 備 校 )
 • 助 産 師 国 家 試 験 受 験 予 備 校 

 • マ ン ツ ー マ ン 教 育 社 
 • 京 都 看 護 医 療 予 備 校 
 • 悠 久 看 護 予 備 校 
 • 江 原 予 備 校 医 療 看 護 受 験 部 
 • 東 京 予 備 校 社 会 人 の た め の 講 座 助 産 師 ・ 保 健 師 学 校 受 験 コ ー ス 
 • SAN
 • 東 京 ア カ デ ミ ー 
 • 東 京 予 備 校 助 産 師 保 健 師 コ ー ス 
 • 東 京 看 護 医 療 教 育 学 院 
 • 新 宿 セ ミ ナ ー 
 • 全 教 振 グ ル ー プ 日 本 メ デ ィ カ ル ス ク ー ル 
 • 第 一 看 護 予 備 校 保 健 師 ・ 助 産 師 コ ー ス 
 • 北 海 道 第 一 看 護 予 備 校 保 健 師 助 産 師 コ ー ス 
 • 看 護 医 療 受 験 通 信 予 備 校 パ ー フ ェ ク ト ア シ ス ト 
 • 関 西 看 護 医 療 予 備 校 
 • 看 護 医 療 ゼ ミ ナ ー ル 
 • 神 戸 お 茶 の 水 医 秘 書 福 祉 専 門 学 院 看 護 学 校 受 験 弊 習 科 
 • カ レ ラ ッ ク 看 護 医 療 ス ク ー ル 
 • お 茶 の 水 女 子 ア カ デ ミ ー 
 • 遠 田 塾 
 • 東 京 理 学 看 護 予 備 校 
 • 日 本 看 護 医 療 予 備 校 
 • 看 予 備 
 • 柔 道 整 復 師 鍼 灸 師 

 • 柔 道 整 復 師 鍼 灸 師 国 家 試 験 対 策 予 備 校 
 • 参 考 文 献 

 • 全 国 助 産 師 ・ 保 健 師 学 校 入 試 問 題 集 ― 模 範 解 答 ・ 学 校 ガ イ ド 付 き 〈 2007年 度 〉  メ デ ィ カ 出 版  メ デ ィ カ 出 版 編 集 部 ( 編 集 ) 2006
 • 看 護 系 大 学 編 入 学 ・ 保 健 師 助 産 師  学 校 入 試 問 題 集  啓 明 書 房 
 • ア ク セ ス 看 護 学 ― 2005年 度 受 験 対 応  (オ ー プ ン セ サ ミ ・ シ リ ー ズ ― 保 健 師 ・ 助 産 師 学 校 受 験 対 策 問 題 集 ): 東 京 ア カ デ ミ ー 
 • 公 務 員 試 験 予 備 校 

  採 用 試 験 対 策 を 行 っ て い る 。 公 務 員 試 験 は 法 律 系 科 目 が 大 き な ウ ェ イ ト を 占 め る た め 、 資 格 取 得 予 備 校 ( 司 法 試 験 、 司 法 書 士 、 行 政 書 士 ) と の 併 設 も 多 い 。 

  お も な 予 備 校 

 • 東 京 ア カ デ ミ ー 
 • 大 原 学 園 ・ 資 格 の 大 原 
 • TAC (予 備 校 )・ 資 格 の 学 校 TAC
 • 早 稲 田 セ ミ ナ ー : 現 在 は TACが 経 営 。 
 • ク レ ア ー ル 
 • ヴ ィ ッ セ ン 公 務 員 試 験 予 備 校 
 • LEC東 京 リ ー ガ ル マ イ ン ド 
 • 公 務 員 試 験 の EYE
 • Z会 
 • 喜 治 塾 
 • 札 幌 公 務 員 受 験 学 院 
 • 福 島 公 務 員 ゼ ミ ナ ー ル 
 • 公 務 員 試 験 研 究 所 
 • 株 式 会 社 公 務 員 試 験 予 備 校 
 • エ ポ ッ ク セ ミ ナ ー 
 • キ ャ リ ア ・ サ ポ ー ト ・ セ ミ ナ ー 
 • 伊 藤 塾 
 • 公 務 員 試 験 対 策 予 備 校 CSS
 • 公 務 員 試 験 地 獄 の 特 訓 塾 -株 式 会 社 ク イ ッ ク 教 育 シ ス テ ム ズ 
 • メ セ ナ 
 • 株 式 会 社 ビ ジ ョ ン ク エ ス ト 
 • 株 式 会 社 グ ロ ー バ ル ア イ 
 • 日 経 教 育 グ ル ー プ ( 沖 縄 県 ) 専 門 学 校 日 経 ビ ジ ネ ス ・ 那 覇 日 経 ビ ジ ネ ス 
 • 就 職 予 備 校 

  希 望 職 種 に 就 く 事 を 目 的 と す る 予 備 校 。 近 年 の 不 況 に よ り 入 校 希 望 者 が 激 増 し て い る 。 

  日 本 の 大 学 は 世 界 標 準 の 大 学 と か け 離 れ て い る な ど と い っ た 理 由 で し ば し ば 就 職 予 備 校 で あ る と 言 わ れ る 事 が あ る 。 

  な お 日 本 で は 施 策 と し て 、 就 職 活 動 の た め の 就 活 予 備 校 と い う プ ロ グ ラ ム が 存 在 す る 。 

  就 職 予 備 校 の 例 

 • 内 定 塾 ( 東 京 都 千 代 田 区 ほ か ) 
 • マ ッ ク ス キ ャ リ ア ア ッ プ ( 大 阪 市 城 東 区 、 マ ッ ク ス 教 育 グ ル ー プ 主 催 ) 
 • 我 究 館 ( 東 京 都 港 区 ) 
 • 就 活 ゼ ミ ( 東 京 都 渋 谷 区 、 東 京 デ ジ タ ル 専 門 学 院 ) 
 • 就 活 ゼ ミ ( 大 阪 市 北 区 ほ か 、 KEC教 育 グ ル ー プ ) 
 • 就 活 ゼ ミ 
 • 就 活 コ ー チ 
 • 西 成 就 職 予 備 校   (大 阪 市 、 社 団 法 人 大 阪 市 人 権 協 会 )
 • 就 職 予 備 校 ACE( ア ル ヴ ィ オ ン ) 
 • 就 職 予 備 校 就 職 塾 新 生 ア カ デ ミ ー ( 愛 知 県 長 久 手 市 ) 
 • 就 活 対 策 予 備 校 ( 大 阪 市 、 有 限 会 社 ス ラ イ ヴ ) 
 • サ ク セ ス IT就 職 予 備 校 
 • CRS 教 育 事 業 部 
 • 通 信 制 就 職 予 備 校 「 コ コ ロ ・ シ ン デ レ ラ 」 
 • 日 経 教 育 グ ル ー プ ( 沖 縄 県 ) 株 式 会 社 日 経 就 職 で き ~ る ・ 専 門 学 校 日 経 ビ ジ ネ ス ・ 那 覇 日 経 ビ ジ ネ ス 
 • MSF就 活 セ ミ ナ ー 
 • 大 熊 塾 
 • TNS転 職 予 備 校 
 • 学 生 メ デ ィ ア フ ロ ン テ ィ ア  (GMF)
 • Wセ ミ ナ ー マ ス コ ミ 対 策 講 座 
 • TNSマ ス コ ミ 研 究 会 
 • マ ス コ ミ 就 職 ・ 一 般 有 力 企 業 就 職 「 高 田 塾 」 
 • テ レ ビ 朝 日 ア ス ク ( ア ナ ウ ン サ ー 養 成 ス ク ー ル 
 • 中 央 ゼ ミ ナ ー ル 大 学 院 入 試 コ ー ス マ ス コ ミ 系 
 • 阪 東 ゼ ミ 
 • ア ン ト レ プ レ ナ ー セ ン タ ー ( 旧 ・ 株 式 会 社 就 職 予 備 校 ) 
 • TOPエ ア ビ ジ ネ ス 学 院 ( 宮 城 県 、 航 空 会 社 就 職 予 備 校 ) 
 • エ ア リ ッ ジ 語 学 院 ・ エ ア リ ッ ジ ( エ ア ラ イ ン 就 職 予 備 校 ) 
 • ARKア カ デ ミ ー ( エ ア ラ イ ン 就 職 予 備 校 ) 
 • VICア カ デ ミ ー ( エ ア ラ イ ン 就 職 予 備 校 ) 
 • TOKYO VIC ACADEMY(  東 京 ヴ ィ ッ ク ・ ア カ デ ミ ー ) 
 • TOYOU VIC ACADEMY
 • イ カ ロ ス ア カ デ ミ ー ( 客 室 乗 務 員 ・ キ ャ ビ ン ア テ ン ダ ン ト ・ グ ラ ン ド ス タ ッ フ 、 パ イ ロ ッ ト ・ 管 制 官 、 航 空 無 線 通 信 士 ・ 航 空 特 殊 無 線 技 士 、 治 験 翻 訳 就 職 ま で ) 
 • Crew & Careers( ク ル ・ ア ン ド ・ キ ャ リ 、 エ ア ラ イ ン キ ャ リ ア ア ッ プ ス ク ー ル ) 
 • ア シ ア ナ ア カ デ ミ ー ( ア シ ア ナ ス タ ッ フ サ ー ビ ス 運 営 、 予 約 発 券 業 務 関 連 ) 
 • 横 浜 エ ア ラ イ ン 学 院 テ イ ク オ フ ( エ ア ラ イ ン 就 職 予 備 校 ) 
 • 日 本 ス チ ュ ワ ー デ ス 学 院 ( エ ア ラ イ ン 就 職 予 備 校 ) 
 • 東 京 ス チ ュ ワ ー デ ス 専 門 学 院 ( エ ア ラ イ ン 就 職 予 備 校 ) 
 • ECCエ ア ラ イ ン 学 院 ( エ ア ラ イ ン 就 職 予 備 校 ) 
 • ス カ イ ア リ ー キ ャ ビ ン ア テ ン ダ ン ト ス ク ー ル ( エ ア ラ イ ン 就 職 予 備 校 ) 
 • バ ー ク レ ー ハ ウ ス 語 学 セ ン タ ー /バ ー ク レ ー エ ア ラ イ ン 学 院 ( 東 京 都 千 代 田 区 ) 
 • ア ー ク ア カ デ ミ ー ・ エ ア ラ イ ン ス ク ー ル ( 東 京 都 渋 谷 区 ) 
 • イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル エ ア ア カ デ ミ ー ( 福 岡 市 中 央 区 )
 • 航 空 専 門 ス ク ー ル  エ ア ロ ス ペ ー ス ( 福 岡 県 北 九 州 市 小 倉 北 区 、 株 式 会 社 エ ア ロ ス ペ ー ス )
 • エ ア ラ イ ン キ ャ リ ア ア ッ プ ス ク ー ル 
 • シ ア ト ル フ ラ イ ト ア カ デ ミ ー 
 • 客 室 乗 務 員 養 成 ・ エ ア ラ イ ン ス ク ー ル 「 エ ア リ ッ ジ 」 
 • ス チ ュ ワ ー デ ス 塾 
 • 西 日 本 ア カ デ ミ ー  キ ャ ビ ン ア テ ン ダ ン ト 養 成 
 • ア ー ト ア イ CA養 成 講 座 
 • ア マ テ ラ ス ( ス チ ュ ワ ー デ ス 志 望 者 へ の カ ウ ン セ リ ン グ 、 プ ラ イ ベ ー ト レ ッ ス ン ス ク ー ル ) 
 • Brilliant Japan
 • 語 学 ス ク ー ル 「 ア イ ザ ッ ク 」 エ ア ラ イ ン コ ー ス 
 • Magnolia(エ ア ラ イ ン ス ク ー ル 、 個 人 レ ッ ス ン 型 ) 
 • カ ズ ス カ イ ゼ ミ ナ ー ル ( ス チ ュ ワ ー デ ス 志 望 者 へ の 個 人 指 導 専 門 塾 ) 
 • AFNス ク ー ル   -  東 京 都 千 代 田 区 。 元 全 日 空 の 教 授 陣 に よ る ス チ ュ ワ ー デ ス グ ラ ン ド ホ ス テ ス 養 成 ス ク ー ル 
 • ス カ イ ビ ジ ネ ス ス ク ー ル 
 • 神 戸 ソ フ ィ ア 英 会 話 学 院 ス チ ュ ワ ー デ ス 養 成 等 の コ ー ス 
 • 丸 美 ア カ デ ミ ー 学 園 
 • エ ア ラ イ ン ア カ デ ミ ー ・ ス カ イ シ ッ プ 
 • 銀 座 キ ャ ビ ン ア テ ン ダ ン ト 育 成 ス ク ー ル 
 • キ ャ ビ ン ア テ ン ダ ン ト 育 成  メ ル パ テ ィ ト レ ー ニ ン グ セ ン タ ー 
 • シ ア ト ル フ ラ イ ト ア カ デ ミ ー  – 社 団 法 人 日 本 エ ア マ ン シ ッ プ ・ 操 縦 士 養 成 機 構 
 • 起 業 予 備 校 

  起 業 に つ い て の 予 備 校 は 、 以 下 の も の が あ る 。 

 • ジ ャ ミ ッ ク 開 業 予 備 校 
 • 社 労 士 開 業 予 備 校 
 • 接 骨 院 開 業 予 備 校 -株 式 会 社 メ デ ィ ッ ク ス 
 • ノ ー リ ス ク 起 業 予 備 校 
 • 株 式 会 社 OCL起 業 予 備 校 プ レ セ ミ ナ ー 
 • (開 業 ス ク ー ル )

 • モ ン テ セ ラ ピ ー 協 会 モ ン テ セ ラ ピ ー プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ス ク ー ル 
 • メ ー プ ル &カ ン パ ニ ー -パ ン 屋 開 業 ス ク ー ル 
 • エ ス テ サ ロ ン 独 立 開 業 を 目 指 す な ら ア イ ウ ・ エ ス テ 開 業 ス ク ー ル 
 • 日 本 雑 貨 カ フ ェ ク リ エ イ タ ー 協 会 雑 貨 & カ フ ェ 開 業 ス ク ー ル 
 • い い 繁 盛 店 株 式 会 社 開 業 ス ク ー ル 
 • ビ ュ ー テ ィ ー フ レ ン ド 糸 脱 毛 の エ ス テ 開 業 ス ク ー ル 
 • CoCoRoき れ い 塾 ( エ ス テ サ ロ ン 開 業 ス ク ー ル ) 
 • 楽 駄 リ ペ ア シ ョ ッ プ 開 業 ス ク ー ル 
 • 飲 食 開 業 経 営 支 援 セ ン タ ー カ フ ェ 開 業 セ ミ ナ ー 
 • coco/soraエ ス テ 開 業 ス ク ー ル 
 • ミ サ リ ン グ フ ァ ク ト リ ー お 菓 子 教 室 開 業 ス ク ー ル 
 • 心 美 体 コ ン デ ィ シ ョ ニ ン グ ・ サ ロ ン 開 業 ス ク ー ル 
 • 整 体 院 開 業 ス ク ー ル 回 復 整 体 横 浜 校 
 • 商 い 繁 盛 館 商 い 飲 食 開 業 ス ク ー ル 
 • 日 本 パ ブ & バ ー 経 営 専 門 学 院 
 • カ ト レ カ ー ビ ュ ー テ ィ 開 業 ス ク ー ル 
 • 四 国 手 技 療 法 協 会 四 国 カ イ ロ プ ラ ク テ ィ ッ ク 開 業 ス ク ー ル 
 • BTS協 会 認 定 校 バ リ エ ス テ & ア ロ マ テ ラ ピ ー ス ク ー ル 
 • べ ん り や 開 業 ス ク ー ル 
 • メ デ ィ カ ル ・ サ ー ビ ス サ ロ ン 開 業 ス ク ー ル 
 • 佐 奈 栄 学 園 カ フ ェ ズ ・ キ ッ チ ン 
 • 日 本 バ ー テ ン ダ ー ス ク ー ル 
 • エ ス テ ス ク ー ル 日 本 ビ ュ ー テ ィ ー ス ク ー ル 
 • 山 梨 整 体 学 校 
 • ア ル フ ァ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 靴 リ ペ ア シ ョ ッ プ 開 業 ス ク ー ル 
 • ヴ ィ サ ー ジ ュ セ ラ ピ ス ト 講 座 
 • デ ン ト リ ペ ア ワ ー ク ス ウ イ ン ド リ ペ ア ス ク ー ル 
 • 有 限 会 社 キ ク ミ 商 会 洗 い 美 装 業 研 修 所 
 • リ ラ イ ブ フ ー ド ア カ デ ミ ー 
 • フ ー ド プ ロ 総 合 ア カ デ ミ ー 
 • ロ ッ ク ス ミ ス ジ ャ パ ン 株 式 会 社 く つ ぞ こ ト ン ト ン ( 靴 修 理 ・ 開 業 ・ ス ク ー ル ) 
 • NPO法 人 日 本 ハ ウ ス ク リ ー ニ ン グ 協 会 JHAビ ジ ネ ス ス ク ー ル 
 • こ り も み 整 体 ス ク ー ル 
 • 船 井 総 研 ス ク ー ル 
 • 栃 木 リ ラ ク ゼ ー シ ョ ン ス ク ー ル 
 • 関 連 項 目 

 • 三 大 予 備 校 
 • 学 習 塾 
 • 受 験 
 • 大 学 受 験 
 • 公 務 員 試 験 
 • 専 修 学 校 
 • 各 種 学 校 
 • イ ン タ ー ネ ッ ト 予 備 校 
 • 学 校 
 • 医 歯 薬 専 門 予 備 校 
 • 学 習 塾 ・ 予 備 校 の 一 覧 
 • 補 習 科 
 • 養 成 施 設 
 • 私 塾 
 • ※ 参照元:https://ja.wikipedia.org


  /費用/とは/ブギ/英語/浪人/寮/講師年収/学費/おすすめ/比較/大阪/授業料/値段/講師募集/友達/塾/恋愛/福岡/バイト/do/料金/奨学金/自習室/ぼっち/選び/千葉/京都/時間割/河合塾/札幌/大学受験/行きたくない/いつから/学割/金額/選び方/定期/浪人生/仙台/サボり/ランキング理系/テキスト/単科/駿台/お金/個別/社会人/ランキング文系/一覧/服装/講師採用/寮費用/授業/公務員/彼女/模試/チューター/とは/意味/学費免除/履歴書/高校生/通学定期/cm/テキスト買取/大手/いじめ/bebop/広島/学校法人/定期券/参考書/自習室のみ/無駄/行かない/高い/出会い/物理講師ランキング/生活/行かなくなる/岡山/どこがいい/沖縄/東進/テキストだけ/業界/偏差値/学費比較/採用/ついていけない/事務/ランキング浪人/奈良/個別指導/合格実績ランキング/群馬/就職/いらない/合格実績/新潟/合格率/説明会/時間/合宿/倒産/楽しい/人気/2chまとめ/熊本/広告/闇/全寮制/キャッチコピー/事件/夏休み/先生/柏/美術/入学/看護/なんj/学生証/スケジュール/新宿/寮安い/事務バイト/数学/エール学園/種類/宅浪/学歴/資料請求/英語だけ/アルバイト/評価/東大/体験授業/不登校/メリット/特徴/スレ/英語講師/図鑑/テキスト販売/寮2ch/埼玉/掛け持ち/休む/トイレ/年収/ローン/通信/選び浪人/つらい/合わない/可愛い子/スカラシップ/現役/有名/彼氏/武田塾/もぐり/専門学校/入学金/偏差値40/水戸/動画/採点バイト/バッグ/卒業/町田/無料/八王子/辞める/解答速報/必要/バイトしながら/詐欺/レベル/遅刻/生徒数/必要ない/ノート/チラシ/在学証明書/ポスター/理系/通学時間/受付バイト/月額/教育ローン/大学/無料特待生/高崎/独学/雰囲気/休み/パンフレット/宮崎/